Nam Từ Liêm Có Khu Đô Thị Mới Rộng 57HA

sap-co-khu-do-thi-xanh-hon-57-ha-tai-quan-nam-tu-liem

C???p ch??nh quy???n c???a H?? N???i v???a ph?? duy???t quy ho???ch 1/500 cho d??? ??n th??nh ph??? c??ng ngh??? xanh, c?? v??? tr?? thu???c ph?????ng ?????i M???, qu???n Nam T??? Li??m, H?? N???i. Khu ?????t ???????c quy ho???ch r???ng 57.5 ha, quy m?? d??n s??? kho???ng 4.000 ng?????i, c?? v??? tr?? ph??a ????ng B???c gi??p h??nh lang b???o … [Read more...]

Cơ Hội Đầu Tư Mandarin Garden 2 Tốt Nhất Quận Hoàng Mai

thiet-ke-toa-nha-mandarin-garden-2-cao-cap-hien-dai

B???t ?????ng s???n l?? t??i s???n c?? gi?? tr??? l???n n??n r???i do c??ng r???t cao. V???y l?? do n??o ????? b???n ch???n??Mandarin Garden 2 T??n Mai ????? ?????u t??. Trong b??i vi???t n??y m???i v???n ????? s??? ???????c s??ng t??? ????? kh??ch h??ng c?? th??? y??n t??m xu???ng ti???n ?????u t?? Mandarin Garden T??n Mai. L?? V??? TR?? … [Read more...]

Chung Cư Seasons Avenue Thiên Đường Giữa Đời Thường

tien-ich-chung-cu-seasons-avenue

C??c nh?? thi???t k?????chung c?? Seasons Avenue??M??? Lao??ch???ng ng???n ng???i m?? quy t??? ??i???m nh???n 4 m??a m?? t???o n??n c???nh s???c c??ng kh??ng gian??ki???n tr??c v?? c??ng ?????c s???c n??i ????y.????S3 Thu m??? b??n ?????u th??ng 12 ??ang ???????c??c??c nh?? ?????u t?? h??o h???c v?? c?? nh???ng??????nh gi?? v?? c??ng l???c … [Read more...]

Mở Bán Chung Cư Packexim 2 Quận Tây Hồ

chung-cu-packexim-2

M??? b??n ?????t 1 chung c?? Packexim 2??Ph?????ng Ph?? Th?????ng Qu???n T??y H??? Th??nh Ph??? H?? N???i. Gi?? g???c ch??? ?????u t??, l???a ch???n c??n t???ng ?????p nh???t, t?? v???n mua b??n mi???n ph??. Gi?? b??n chung c?? packexim 2 ch??? t???: 24,3 Tri???u/m2 Di???n t??ch c??n h???:??59-60-61-63-75m2 ???????c thi???t k??? v???i 2 v?? … [Read more...]